Semináře

Semináře jsme z vlastního programu ONLINE Evangelikálního fóra 2021 vypustili, ale rádi bychom vám je přinášeli v týdnech následujících a to vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek od 17:00 do 18:15. Seminář s daným řečníkem by se měl odehrávat jako webinář přes Zoom. Rozpis v jakém termínu se uskuteční jaký seminář bude zveřejněn během ONLINE Evangelikálního fóra nebo bezprostředně po něm. Účastníci Fóra budou mít přístup na semináře zdarma. Ostatní zájemci si mohou dodatečně zaplatit účast na daném semináři: 50 Kč / 1 seminář. Detaily přihlášek na jednotlivé semináře, platby a přístupy budou průběžně zveřejňovány a zasílány na kontaktní emaily přihlášených.

Mužská spiritualita

David Novák
Představte si, že pozvete svého kolegu ve věku cca. 40 let do církve a na jeho otázku, co tam může čekat, se dozví, že uslyší krásné chvály, při kterých si dobře zazpívá, pak se bude moci sdílet o tom, co prožívá, pak prožije doteky Boží lásky a dále si může od nějakého pána v obleku nebo v dlouhé sukni vyslechnout přednášku na téma Ježíš má rád děti… Možná, že ho to zaujme, ale spíše nikoli. Možná, že není náhoda, že církve přitahují více ženy než muže. Možná jsme něco nastavili špatně. Jenže co? V čem je mužská spiritualita jedinečná? Specifická? Jak na to mohou reagovat církve? A mohou? Mají?

Bohoslužba podle 1K 12–14

Jiří Bukovský
1. Korintským 12–14 sice nepřináší ucelený popis bohoslužby v novozákonní době, přesto ale sděluje řadu důležitých informací o jejím průběhu a smyslu. V tomto semináři, který bude vycházet z mého doktorského výzkumu, se budu zabývat otázkami s tímto textem spojenými. Co se tu o bohoslužbě dozvídáme? Jakou platnost mají zde obsažené pokyny? Jakou roli hrály a měly hrát na raně křesťanských setkáních charismatické projevy? Jak souvisejí s dalšími prvky bohoslužby a strukturou církve? Co z toho a jak aplikovat v našich podmínkách?

Sloužím tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena

Pavel Hošek
V tomto semináři půjde o Tolkienovo pojetí umělecké fantazie. Slavná autor Hobita a Pána prstenů byl hluboce věřící umělec, který byl přesvědčen, že fantazie je nástroj vnímání. Je to čidlo, které ohledává skryté roviny skutečnosti a dokáže proniknout až k duchovním základům viditelného světa.

Hluboká církev a učednictví: emoce jako oblast proměny

Pavel Raus
Dnešní doba zdůrazňuje emoce, důvěřuje emocím a nechá se vést emocemi ve větší míře než kdykoli dříve. Osobní uspokojení, vášně a intenzivní prožitky jsou vůdčími principy, přestože v minulosti byli lidé ve vztahu k tomu všemu mnohem opatrnější. Jako křesťané nyní žijeme v takovém klimatu. Emoce jsou důležité v Písmu a ve vztahu s Bohem. Jak je duchovně zvládat a jak je plně podřídit Kristu? Jak dovolit transformaci našich emocí, aby oslavovaly Boha, umožnily nám žít v pokoji sami se sebou a zbohacovaly bližní?

Do ticha a na hlubinu

Kateřina Hodecová a Lucie Endlicherová
O ignaciánských exercicicíh, křesťanské meditaci a modlitbě ticha: tradice církve od pradávna počítá s nějakou formou oddělení od světa, které může vytvářet prostor pro setkání s Bohem, naslouchání, nasměrování. Po vzoru Ježíše, který odešel na čtyřicet dní na poušť, už ve starověku odcházeli lidé mimo civilizaci, aby byli Bohu blíž. Po staletí hledaná a kultivovaná praxe na sebe dnes bere podobu pobytu v tichu, rozjímání biblických textů a vstupování do bezeslovného rozhovoru s Bohem.

Muži a ženy – jak vnímáme své role (nejen) v církvi

Jiří Unger
Posuny v pojetí rolí mužů a žen jsou jedny z nejdiskutovanějších témat současnosti. V roce 2020 provedla ČEA dotazníkové šetření, které se věnovalo nejrůznějším aspektům vnímání rolí mužů a žen nejen v církvi. Tento seminář bude prezentovat výsledky tohoto průzkumu a otevře prostor k diskusi nad tím, co mohou znamenat pro naše přemýšlení i praxi.

Pastorace zaměřená na zdroje a na budoucnost

Marek Macák
Účastníci semináře se seznámí se základními aspekty pastorace zaměřené na využívání osobních, sociálních i duchovních zdrojů pastorovaných. Využití orientace na zdroje a budoucnost je v pastoraci poměrně málo podchycené, a přitom bytostně patří ke křesťanskému pohledu na člověka i na osobní a duchovní růst. Zaměříme se na teologická východiska i na praktické podněty pro vedení pastoračních rozhovorů.

Léčivá zbožnost

Dalimil Staněk
Zamyšlení a diskuse o tématech na pomezí duchovních disciplín, pastorace a terapie. Jaký vliv má zralá a nezralá zbožnost vyjádřena myšlenkami i rituály na tělesné, duchovní a duševní fungování člověka? Zkušenosti s využitím modlitby, chvály, služby, symbolických činů, četby písma, putování, tance a umění v pastoračním a duchovně-formativním prostoru.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se