Semináře

Ve víru tance: inspirační zdroj díla C. S. Lewise

Pavel Hošek
v pátek v 13.30
Dílo C. S. Lewise zůstává zahaleno tajemstvím. Ačkoliv má stamiliony vděčných čtenářů, jeho způsob myšlení je zvláštní a ojedinělý. Je autorem víc než padesáti knih. Jeho dílo je mimořádně rozmanité a členité. Přesto jsou Lewisovy knihy od první do poslední spojeny neviditelným poutem. Jsou to dílčí a různorodá vyjádření určité základní výpovědi. Tato základní výpověď vychází z Lewisovy duchovní zkušenosti, která byla rozhodujícím inspiračním zdrojem jeho tvorby. Tento seminář je věnován právě duchovní zkušenosti C. S. Lewise, která byla inspiračním zdrojem jeho díla.

Do ticha a na hlubinu

Kateřina Hodecová a Lucie Endlicherová
ve čtvrtek v 15.30
O ignaciánských exercicicíh, křesťanské meditaci a modlitbě ticha: tradice církve od pradávna počítá s nějakou formou oddělení od světa, které může vytvářet prostor pro setkání s Bohem, naslouchání, nasměrování. Po vzoru Ježíše, který odešel na čtyřicet dní na poušť, už ve starověku odcházeli lidé mimo civilizaci, aby byli Bohu blíž. Po staletí hledaná a kultivovaná praxe na sebe dnes bere podobu pobytu v tichu, rozjímání biblických textů a vstupování do bezeslovného rozhovoru s Bohem.

Hrát jinou hru

Pavel Plchot
ve čtvrtek v 15.30
Možná, že pokud chceme oslovit své současníky evangeliem, musíme začít hrát na jiném hřišti, podle jiných pravidel a dokonce i jinou hru. Alan Hirsch a Mark Nelson to nazývají “Reframation”, což by se asi dalo přeložit jako nové zarámování. Zároveň mluví o tom, že je potřeba se nechat nově ohromit evangeliem, nově nechat oslovit naši imaginaci, protože věříme v Boha, který je stálým a životodárným zdrojem celého stvoření. Náš Bůh stále živé působí a tvoří nové věci, o kterých nemůžeme říci, hle já to znám a vím. Kdy jindy než teď a tady takového Boha potřebujeme. Pojďme společně hledat kudy vede cesta k novému zarámování či k nové hře a co nám k tomu mohou říct takové “fenomény” či lidé jako Jordan Petterson, Jonathan Sachs či Soren Kierkegaard.

Mám vážný problém a co dál… aneb pastorační výzvy u současné mládeže v kontextu spirituální a psychosociální krize

Pavla Cimlerová
ve čtvrtek v 15.30
V úvodní části semináře se zaměříme na vývojové úkoly období pubescence a adolescence z pohledu psychologie. Zmapujeme krizové situace, které s tímto věkovým obdobím souvisejí a které se prolínají s krizí současné společnosti včetně krize rodiny. Zamyslíme se nad dopadem těchto krizí na duševní zdraví dnešních mladých lidí v prostředí církve i mimo ni. V druhé části semináře se zamyslíme nad tím, jaké formy pomoci můžeme v církvi nabídnout, kde jsou její limity a zdravé hranice a jaké výzvy stojí před pastoračními pracovníky. A zda je pomoc dostupná skutečně všem, kteří ji potřebují. Uvedenou problematiku si budeme ilustrovat na konkrétních kazuistikách.  

Minoritní sexualita v pastoraci věřících

Marek Macák
v pátek v 13.30
Přestože je homosexualita v naší společnosti dnes již do velké míry přítomna viditelně, v církvi má mnoho lidí silný dojem, že pokud je člověk křesťanem, něco takového se mu nemůže stát. Homosexualita je něco, o čem se v církvi mluví jen málo, a o homosexuálních lidech bude s největší pravděpodobností slyšet jako o „těch druhých“, o lidech od křesťanů bytostně odlišných. Jen zřídka se v běžném církevním životě setká s příběhy lidí, kteří se u sebe sama s homosexualitou potýkají, a jejichž životní příběh se zároveň odvíjí v rodině víry. ČEA iniciovala vznik knihy Minoritní sexualita v pastoraci věřících, jejímž autorem je psycholog Marek Macák. Shrnuje v ní své dlouholeté zkušenosti v pastoračním doprovázení lidí s jiným prožíváním sexuální orientace a jejich rodin. Dává čtenářům nahlédnout do skutečných zápasů, hledání a cest. Nabízí nejen hluboké porozumění a erudici, ale také praktické kroky, jak reagovat a být duchovní podporou. Její zaměření je především pastorační. V rámci tohoto semináře autor představí základní rámec  knihy a bude prostor k diskusi nad jejím obsahem. Knihu je možné objednat ZDE.

Proměny víry v životě člověka

Dalimil Staněk
ve čtvrtek v 15.30
Jakým způsobem se v průběhu života vyvíjí jednotlivé aspekty víry a zbožnosti člověka? Jak o těchto proměnách mluví sama Bible? Jakou roli v růstu hraje duchovní krize? Necháme se společně inspirovat biblickými tezemi i poznatky z vývojové psychologie, abychom porozuměli přirozeným procesům vývoje a inspirovali se pro vytváření prostředí s dobrými podmínkami pro růst.

Z Česka až na konec světa

David Symon
v pátek v 13.30
Ve svém interaktivním semináři pohovořím o fenoménu současné mezinárodní misie z České republiky. Naše církve měly příležitost učit se, jak vysílat a jak se starat o misionáře, od roku 1989 vyšlo a vrátilo se několik desítek lidí. Nyní se nacházíme v době mnohých aktuálních potřeb a příležitostí a česká mezinárodní misie je v současné době na vzestupu. Budu mluvit o potřebě podpory misionářů a představím novou knihu „Z Česka až na konec světa: Praktický průvodce pro misionáře a ty, kdo je podporují“ (KMS, 2022).

IGen/GenZ vedoucí v církví

Martin Penc
ve čtvrtek v 15.30
Jak vychovávat generaci, která má přístup k moudrosti celého světa, ale lehce se dostane do rozhodovací paralýzy a nakonec neudělá nic? Jak vychovávat generaci, která má blíže k vrstevníkům z Indie než k vlastním prarodičům? Jak připravovat vedoucí, kteří používají Slack, Trello a  Miro, ale když se necítí dobře, tak odejdou se služby přes sms?
Pokud se potýkáte s některým z výše uvedených "jak", rád vás uvidím. Podíváme se na výzvy dnešní doby, najdeme silné stránky GenZ a posdílíme vzájemné zkušenosti.

Konzistentní srozumitelnost

Lukáš Targosz
v pátek  v 13.30
Nebývá úplnou výjimkou, že různé komunikační prostředky církve hovoří odlišná, někdy i protichůdná teologická poselství. Během písní vyprávíme jiný pohled na Boha než během kázání, další obraz poskytuje svědectví, dětský program, nabídka literatury, oficiální kanály na sociálních službách, a veřejné modlitby. Každý komunikační kanál ale ovlivňuje celkové poselství, a proto je nutné hledat teologickou integritu, která je navíc všeobecné srozumitelná lidem, kterým sloužíme.

Sexuální výchova v církvi

Ráchel Bícová a Petra Mizurová
ve čtvrtek v 15.30
Seznámíme účastníky s tím, co děti a dospívající potřebují získat ze sexuální výchovy  v různých vývojových obdobích. Budeme věnovat také chybám, které jsou v této oblasti v rámci církve časté. Dále se budeme zabývat tématy: pornografie, LGBT, zdravé navazování vztahů a další. Doporučíme také užitečné zdroje pro vaši práci s mládeží.

Nový pohled na Ježíše, Pavla a evangelium podle N. T. Wrighta

Pavel Plchot, Jiří Bukovský a Pavel Paluchník
v pátek od 13.30
N. T. Wright je významný novozákonní badatel a teolog. Klade zajímavé otázky ohledně porozumění evangeliu v kontextu židovství prvního století, jak mu rozumíme ve světle tzv. “nové perspektivy”. On sám raději používá termín fresh perspective. Klíčovou motivací je pro něj hledání zvěsti evangelia, která bude dobrou zprávou o Ježíši Kristu pro kontext konce 20. století a počátek 21. století. Sám říká, že je to úkol každé generace a nelze jen opakovat odpovědi, které odpovídaly na výzvy doby reformace. V rámci kulatého stolu bychom na úvod přinesly podněty, které zaujaly Jiřího Bukovského, Pavla Paluchníka a Pavla Plchota. Všichni tři učí na ETS a působí jako kazatelé. S myšlenkami N. T. Wrighta se vyrovnávají jak v rámci teologického přemýšlení, tak své služby. Otevřou diskuzi přiblížením konkrétních podnětů z díla N. T. Wrighta. Seminář je vhodný pro ty, kdo se Wrightem zabývají, i ty, kdo se s ním chtějí seznámit. Jiří Bukovský: N. T. Wright – bádání o historickém Ježíši a obhajoba vzkříšení Pavel Paluchník - “spasení není ze skutků, ale z víry”, “cesta židovství je slepou cestou záslužnického skutkaření”, “Kristus zrušil zákon a nastolil dobu milosti”. Skutečně to apoštol Pavel tvrdil? Nahrazuje víra v Krista židovské náboženství? A je centrem Pavlova učení “ospravedlnění” a “spasení” nebo to je něco jiného? N.T. Wright nachází s ostatními badateli tzv. nové perspektivy překvapivé odpovědi. Pavel Plchot - N. T. Wright nově klade otázky o tématech, textech, “pravdách”, které jsme si mysleli, že už “vyřešila” reformace. To je pro mě velice zajímavé, protože klade do centra teologického myšlení novým způsobem otázku, co je evangelium. A cesta, kterou jde při hledání odpovědí je pro mě velice inspirativní.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se