Partneři

Institut Williama Wilberforce

Institut Williama Wilberforce

Občanské sdružení Institut Williama Wilberforce bylo registrováno počátkem roku 2013. Jeho cílem je podporovat pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů do veřejného prostoru.

Název nese podle významného britského politika 19. století. Tento poslanec britského parlamentu prožil osobní obrácení a celý svůj život zasvětil boji za zrušení otroctví, čehož po mnoha letech skutečně dosáhl. Jeho příběh je nám vzorem v tom, jak může vytrvalá práce jednoho člověka motivovaného duchovním přesvědčením změnit celou společnost.

Členy Institutu jsou křesťané různých denominací, kterým leží veřejné působení na srdci. Chceme využít svých zkušeností a kontaktů a přispívat k prosazování etických hodnot ve společnosti, konkrétně publikováním článků, vydáváním knih, pořádáním průzkumů a veřejných debat, pomocí církvím v mediální oblasti i ovlivňováním politických představitelů.

Svou misi nepojímáme jako prosazování „jedině správného“ názoru. Spíše chceme klást důležité otázky a vytvářet prostor pro diskusi, která pomůže porozumět složitým tématům a může posloužit jako základ pro kvalitní rozhodování.

Chtěli bychom ukázat, že biblicky zakotvené smýšlení a jednání je v dnešní společnosti užitečné a může být relevantní i v jiných otázkách, než s jakými je křesťanský hlas tradičně spojován. Jako jednu z velkých potřeb vnímáme například právě kultivování společenského dialogu.

Komenského Institut

Komenského Institut

Komenského institut v Praze, o. p. s. (KIP) je malou neziskovou organizací, která byla založena v roce 1999 americkou organizací International Institute for Christian Studies (IICS), a to za účelem podpory křesťanských učitelů působících na univerzitách v České republice a v dalších postkomunistických zemích. Od roku 2004 došlo k novému zaměření práce KIP a klíčovou aktivitou se stala mentorská a finanční podpora křesťanských studentů magisterských a doktorských programů. Hlavním nositelem této vize byl dlouholetý ředitel KIP prof. Thomas K. Johnson (USA), který při svém pedagogickém působení v Evropě opakovaně potkával mladé a nadané křesťanské studenty, kteří však postrádali podporu ze strany církve i univerzity. Cílem programu bylo podpořit rozvoj intelektuálně nadaných studentů tím, že bude investováno do jejich odborného i osobní růstu. J. A. Komenský, jehož jméno institut od svého založení nese, je svým životem a dílem příkladem či modelovou postavou, která ve svém životě a díle spojila vzdělanost s osobní vírou, odpovědností a láskou k církvi i společnosti.
Sdružení evangelikálních teologů

Sdružení evangelikálních teologů

Sdružení evangelikálních teologů (SET) je občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra na území České republiky. Cílem sdružení je podporovat rozvoj evangelikální teologie s jejím důrazem na autoritu Bible jako Božího slova a centrální postavení Kristova evangelia jako nadějné zprávy pro celý svět. Chceme napomáhat obnově a růstu církve tím, že budeme rozvíjet a prohlubovat teologický profil a biblické zakotvení vedoucích pracovníků křesťanské církve. Sdružení chce pomáhat k vzájemnému porozumění a úctě těchto pracovníků k sobě navzájem i při možné odlišnosti teologických postojů. K naplnění svých cílů pořádá teologická fóra, vydává teologický časopis a podporuje vydávání evangelikální teologické literatury. Sdružení SET vzniklo v roce 1998 z iniciativy pedagogů Evangelikálního teologického semináře a dodnes je se školou v těsném kontaktu. Vydává časopis Theologia vitae, pořádá jednodenní pracovní setkání – teologická fóra a členové se sdružují v pracovních skupinách.
Křesťanská misijní společnost

Křesťanská misijní společnost

Křesťanská misijní společnost je mezidenominační organizace založená za účelem koordinace různých křesťanských aktivit v České republice. Pod jménem Křesťanská misijní společnost je registrována od roku 1990. KMS spojuje křesťany z mnoha církví, včetně nedenominačních společenství. V současné době ji tvoří kolem 50 sborů evangelikálního směru z několika církví a několik křesťanských organizací. KMS je financována z dobrovolných darů a příspěvků sborů i jednotlivců, kteří vidí její práci jako potřebnou, a proto ji podporují. Od roku 1993 je KMS členem Evangelické aliance v České republice. Základní vizí poslání KMS je vytvoření prostoru, na kterém se může zcela prakticky uskutečňovat spolupráce mezi křesťany z různých církví. KMS se snaží o prohloubení vztahů mezi křesťany a usiluje o probuzení českého národa. Ačkoli je oblast misie přímo v názvu KMS, věříme, že tento úkol je především práce a zodpovědnosti místních sborů. Misii a šíření evangelia v ČR KMS přímo podporuje organizací akcí s veřejným kázáním evangelia, různými semináři apod., avšak v žádném případě si neusurpuje jakoukoli exkluzivní roli v této oblasti. Misie v zahraničí se uskutečňuje prostřednictvím Nadačního fondu KMS. KMS sdružuje křesťany, kteří ctí Bibli jako Boží slovo a kladou důraz na praktický život podle něj.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se