Evangelikální teologie

Vize networku

Network evangelikální teologie se snaží přivést dohromady lidi z evangelikálního prostředí, kterým záleží na rozvoji teologického myšlení, ať už se mu věnují laicky nebo profesně. Network má vytvářet prostor pro výměnu myšlenek, diskuzi a seznamování s důležitými teologickými koncepty. Má prostředkovat kontakt s teologickým myšlením ve světě a zároveň vždy pamatovat na specifika českého prostředí a potřebám českých evangelikálních církví. Měl by být prostorem pro rozvoj českého teologického myšlení a lidí, kteří se mu v evangelikálním prostředí věnují.

Cílová skupina networku

Network je určen širokému spektru zájemců o evangelikální teologii. Míří zejména na ty, kteří se teologii věnují v rámci své služby v církvi (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.) a ty, kdo teologii studují, učí nebo píší. Otevřen je ale i všem dalším, kteří mají zájem o rozvoj evangelikálního teologického myšlení.

 Téma networku pro rok 2022

Program networku evangelikální teologie se v letošním roce drží tématu fenoménů. Jednotlivá setkání budou věnována myšlenkám, které ovlivňovaly život církve a teologické diskuze v evangelikálním prostředí během posledního století. Jednotlivé bloky se zaměří vždy na konkrétní koncept, učení, oblast či autora. Řečníci představí konkrétní téma a otevřou diskuzi a společné přemýšlení nad tématem v kontextu české teologie a církve.

Vedoucí networku

Jiří Bukovský, Michael Buban

Téma I. bloku: Evangelium – Církev – Svět (Vít Hlásek)

Dynamické proměny západní společnosti působí církvi mnohé nesnáze. Jak má zvěstovat evangelium o příchodu Božího království a reagovat na výzvy převládající kultury? Znovu promyslet tento naléhavý a nesnadný úkol si předsevzalo hnutí The Gospel and Our Culture Network. Jeho záměrem je obnovit misijní identitu církve, a tak jí pomoci nově uchopit její svědecký úkol ve světě. Tohoto cíle nelze dosáhnout bez náležité reflexe evangelia, kultury a jejich dynamické interakce. Hlavním cílem  je seznámit účastníky s konceptem misijní ekleziologie v podání Networku s následnou diskuzí o uplatnitelnosti tohoto přístupu v českém kontextu.

Téma II. bloku: Učení o sedmi vrcholech (Michael Buban)

Teorie sedmi vrcholů vlivu má kořeny v křesťanském restoracinismu druhé poloviny 20. století a od roku 2000 zaujímá důležité místo ve strategii Nové apoštolské reformace (NAR) na přeměnu společnosti. V této části networku se podíváme na významné posuny v eklesiologii, eschatologii a misiologii, které toto učení přináší a na jeho exegetické základy. Teorie sedmi vrcholů se pokouší o radikální odpověď na otázku role křesťana a církve ve společnosti. V diskusi se tuto odpověď pokusíme zhodnotit a případně navrhnout alternativy.

Téma III. bloku: Učení o křtu v Duchu svatém – diskuze (Michael Buban, Jiří Bukovský)

20. století přineslo zvýšený zájem o pneumatologii. Velký podíl na tom měl růst letničního hnutí spojený se zkušeností a učením o křtu v Duchu svatém. Původní letniční učení bylo předmětem mnoha diskuzí a objevila se řada modifikací původního učení. Toto učení a zkušenost zůstává velkým fenoménem církevního života a teologie ve 20. století. V tomto bloku připomeneme základy letničního učení, podíváme se na některé alternativní pohledy na toto téma a otevřeme diskuzi o přístupu k tomuto tématu v našem současném českém prostředí.

Téma IV. bloku: Fenomén chval (Jiří Bukovský)

Hudební část bohoslužby prošla ve 20. století velkou proměnou. Nové pojetí „chval“ se stalo celosvětovým fenoménem a jedním z nejvýraznějších forem současné křesťanské zbožnosti. V umění platí, že forma je také nositelem obsahu. V tomto bloku se podíváme na „chvály“ z teologické perspektivy. Z jaké teologie vyrůstají a jakou teologii nesou? Jak analyzovat jejich teologický obsah a praktický význam? Pomocí v této analýze budou nástroje kulturní antropologie. Dostatečný prostor by měl být věnován také diskuzi, k níž by prezentace měla otevřít dveře.

Vedoucí networku

Jiří Bukovský

Pochází z Kutné Hory. V současné době působí jako pastor ve sboru KS Praha a učitel novozákonních předmětů na ETS. Vystudoval teologii, filosofii a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge. V roce 2018 obhájil na Evangelické teologické fakultě UK doktorskou práci, ve které se zabýval raně křesťanskou bohoslužbou v 1. Korintským 12–14.

Michael Buban

Své bakalářské vzdělání získal Michael z části na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a z části díky dálkovému studiu na Global University. Poté ve studiu pokračoval na Continental Theological Seminary, kde získal titul Master of Theology. Zároveň je autorem blogu Sęlâ Diet (http://selah.diet/), kde sdílí úvahy nad biblí a vírou a různé postřehy ze života. S ženou Anou má syny Daria a Saula.

Řečníci networku

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se