Evangelikální teologie

Vize networku

V letošních setkáních networku se budeme věnovat tématu bohoslužby. Zvolené téma navazuje na celkové téma  evangelikálního fóra, jímž je spiritualita. Bohoslužba hraje zásadní roli v prožívání a rozvíjení spirituality jednotlivců a společenství. Reflexe bohoslužebného dění, promýšlení jejích zdrojů, poslání a formy proto patří k důležitým teologickým úkolům. V rámci networku zazní čtyři příspěvky, které by měly přinést konkrétní podněty pro společnou diskuzi k tématu bohoslužby v našem prostředí. Jednotlivé příspěvky budou vycházet z různých oblastí teologického bádání – starozákonní a novozákonní teologie, systematická a praktická teologie. Řečníci vyberou podněty z vlastního okruhu bádání, o nichž mají zato, že mohou obohatit naše přemýšlení o teologii a praxi bohoslužby.

Cílová skupina networku

Network je určen širokému spektru zájemců o evangelikální teologii. Míří zejména na ty, kteří se teologii věnují v rámci své služby v církvi (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.) a ty, kdo teologii studují, učí nebo píší. Otevřen je ale i všem dalším, kteří mají zájem o rozvoj evangelikálního teologického myšlení.

Vedoucí networku

Jan Valeš, Jiří Bukovský

Téma I. bloku: Podněty z bohoslužby starozákonního Izraele (David Beňa)

Od nepaměti se lidé všech národů obracejí k Bohu či bohům. Hospodin si ovšem povolal Izraele, aby mu byl zvláštním “královstvím kněží” (Ex 19,5n). Co je zvláštního na bohoslužbě, jak o ní mluví Písma Starého zákona? V čem je nám tato bohoslužba inspirací? V první části teologického networku bude řeč o starozákonních obětech, chrámu, modlitbě…

Téma II. bloku: Podněty z bohoslužebné praxe novozákonní církve v 1. Korintským (Jiří Bukovský)

Promluva se bude věnovat bohoslužbě novozákonní církve, jak o ní přináší svědectví dopis apoštola Pavla do Korintu. Zaměřím se na několik výrazných rysů a teologický podnětů z korintské bohoslužby. Ty bych rád předložil k diskuzi pro naše teologické přemýšlení.

Téma III. bloku: Bůh, kterého v bohoslužbě oslovujeme (Jan Valeš)

Aneb jak mluvíme s Otcem, Synem a Duchem, a co to o nás vypovídá?
Network se věnuje trojičnímu jazyku v bohoslužbě. Kromě toho, že je bohoslužba o lidech, je především o Bohu. Náš stvořitel se zjevil jako Otec, Syn a Duch. Na kterou osobu svaté Trojice obvykle mluvíme v úvodní modlitbě bohoslužby? Na základě čeho se modlíme k Duchu svatému? Kolik slok mívají písně uctívající svatou Trojici – jednu, dvě, tři nebo čtyři? Odpovídají naše slova tomu, co Bůh o sobě v Bibli zjevil? A co chudáci děti, jaký zmatek jim trojiční jazyk způsobí?

Téma IV. bloku: Spiritualita a řád bohoslužby (Pavel Černý)

Dnešní bohoslužby v evangelikálních sborech jsou ohroženy povrchností a mělkostí. Důraz na neformálnost a opominutí pevných částí bohoslužby vytvořily prostor pro individualismus a jistou svévoli. Bohoslužba, která nevede k pokání a vyznání hříchů je nebezpečná tím, že vede k sebespokojenosti a dokonce k aroganci. Co udělat proto, aby se rozmanité a kulturně odlišné společenství sboru mohlo sjednotit v bohoslužbě? Zůstat jen u písní chval, nebo kancionálových písní? Co zpívala prvotní církev? Máme mít liturgii bohoslužby formální či neformální, pevnou či volnou? Které části nemají v bohoslužbě chybět? Jak se bránit povrchnosti?

Řečníci networku

David Beňa

David Beňa je kazatelem v Církvi bratrské, toho času ve službách Evangelikálního teologického semináře a odboru Rady CB pro vzdělávání. S manželkou a třemi dětmi žije v Litomyšli. Má rád teologii, hudbu a krásnou literaturu.

Jan Valeš

Milovat Boha celou svou myslí přijal jako osobní poslání, ať již pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, kazatel Církve bratrské (od roku 2002) nebo ředitel ETS (2007-17). Od mládežnických let vyučuje na ETS, aktuálně především přehled křesťanského učení (systematickou teologii). Jeho kázání a vyučování najdete na stránkách sboru CB na Smíchově (www.cbsmichov.cz).

Jiří Bukovský

Pochází z Kutné Hory. V současné době působí jako starší ve sboru KS Praha a učitel novozákonních předmětů na ETS. Vystudoval teologii, filosofii a obecnou antropologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval také studijní pobyty v Londýně, Heidelbergu a Cambridge. V roce 2018 obhájil na Evangelické teologické fakultě UK doktorskou práci, ve které se zabýval raně křesťanskou bohoslužbou v 1. Korintským 12–14.

Pavel Černý

ThDr. Pavel Černý, Th.D. je kazatelem Církve bratrské a emeritním předsedou Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví. Vyučuje praktickou teologii a misiologii na ETS, dále je předsedou Sdružení evangelikálních teologů (SET), členem výboru Evropského svazu evangelikálních teologů (FEET), předsedou Kostnické jednoty a Institutu Williama Wilberforce a členem evropské společnosti Societas Ecumenica.

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se