Akademický network

Vize networku

Křesťanská odborná veřejnost stojí „rozkročena nad propastí“ mezi dvěma společenstvími; jednou nohou v církvi, druhou na půdě univerzity. Pro ty, jež takto „sedí na dvou židlích“, je tato pozice ne vždy pohodlná a ne vždy ať už jednou, či druhou stranou pochopena. Lidé, úzce spjatí s životem v jedné nebo druhé komunitě, nezřídka pochybují o tom, zda lze tuto obojakou pozici zaujímat bez toho, aniž by musel být učiněn nějaký zásadní ústupek. V církvi se lze setkat s názorem, že oddání se vědě nevyhnutelně vede k odmítnutí nebo minimálně přehodnocení víry. V akademickém světě je zase možné slyšet, že křesťanské zaujetí potlačuje neutrální a otevřený přístup, nezbytný pro každou vědeckou práci. Tato oboustranná nedůvěra jistě dnes již není tak silná jako třeba před třiceti nebo snad ještě patnácti lety. Přesto je diskuse nad rolí křesťanů v univerzitním světe a vědecké praxi jako jistém druhu duchovní disciplíny stále okrajovou.

Cílová skupina

Akademický network chce tuto diskusi vést a být platformou pro křesťany působící v akademickém prostředí, kteří se zajímají o integraci křesťanské víry a vědy. Je určen pro studenty magisterských a doktorských programů, mladé vědecké pracovníky, docenty i profesory, kteří by chtěli diskutovat o poslání vědecké práce z křesťanského pohledu a výzvách, které tato cesta přináší v kontextu České republiky. Cílem networku je spojit a povzbudit křesťany z protestantského prostředí, kterým je blízká integrace jejich osobní víry i odborného vzdělání. Inspirovat k dalšímu rozvoji intelektuálně obdarovaných křesťanů, kteří považují za důležité aktivně působit v církvi i ve společnosti.

Vedoucí networku

Peter Cimala

Téma I. bloku: Komenský časový a nadčasový (Jan Hábl)

V mnohém se také mýlil, v mnohém byl „synem své doby“. Čím je dnes aktuální a čím ne? Komenského dílo bylo v různých dobách různě ceněno. Některé aspekty byly upřednostňovány, jiné naopak opomíjeny, podle toho, co bylo v dané době považováno za aktuální či relevantní. Cílem tohoto příspěvku je naznačit hermeneutický horizont, který by umožnil
překonat tradiční interpretaci Komenského jako veskrze moderního myslitele-didaktika.

Téma II. bloku: Podivuhodné zákony fyziky a Bůh (Tomáš Tyc)

V posledním století přinesla fyzika řadu překvapivých a mnohdy až šokujících poznatků o tom, jak funguje svět kolem nás. Hodiny jdoucí různě rychle u základny a na vrcholu Eiffelovy věže nebo elektron letící z jednoho místa do druhého po tisících různých drah najednou mohou vypadat jako z říše sci-fi, ale fyzika jednoznačně ukazuje, že jde o každodenní realitu okolo nás. V přednášce si ukážeme na řadě příkladů, že Bůh stvořil svět plný pozoruhodných a překvapivých zákonitostí, které napovídají mnohé i o Bohu samotném.

Téma III. bloku: Víra jako pramen inspirace J. R. Tolkiena a C. S. Lewise – shody a rozdíly (Pavel Hošek)

Lewis a Tolkien spolu celá desetiletí diskutovali o vztahu mezi fantazií, uměleckou tvorbou a duchovní inspirací. V  mnohém se vzájemně ovlivnili. Zároveň měli na řadu otázek odlišné názory. Jaký je vztah mezi uměním a zjevením? Jaký je vztah mezi krásou a dobrem? Jaký je vztah mezi fantazií umělce a Duchem svatým? Jaký je vztah mezi Středozemí nebo Narnií a skutečností? O těchto a mnoha dalších otázkách se Lewis a Tolkien bavili a přeli.

Téma IV. bloku: Kritické myšlení v době postfaktické a (post)covidové (Peter Cimala)

Wikipedie letos oslavila 20. výročí. K čemu vlastně potřebujeme školy a vzdělávání v době, kdy všechno najdeme na internetu? K čemu může být užitečné „universitní vzdělání“ v současné informační záplavě? Proč potřebujeme nejen vynikající vědce, ale také odborníky s určitými morálními zásadami? Kritické myšlení lze považovat za zásadní výzvu
21. století, protože: „myšlení a přemýšlení se vytrácí a nastupují všelijaké jeho náhražky, například názory…“ (Miloš Rejchrt)
Rozhovor k tématu s Milošem Rejchrtem (23. 1. 2021): Roste kult nevzdělanosti, zdravého rozumu, že se nemusím namáhat myslet a učit: )
https://plus.rozhlas.cz/roste-kult-nevzdelanosti-zdraveho-rozumu-ze-se-nemusim-namahat-myslet-a-ucit-8409557

Řečníci networku

Jan Hábl

Manžel, otec, pedagog a komeniolog. Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působí na univerzitách v Hradci Králové a v Ústí nad Labem. V současné době přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a dějin výchovy. Publikoval řadu odborných článků i několik monografií: Ultimate human goals in Comenius and Modern Pedagogy (2011), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat domů, 2011), Učit (se) příběhem (Host, 2014). I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (nakl. Pavel Mervart).

Pavel Hošek

Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012), Islám jako výzva pro křesťany (2016), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017),

Peter Cimala

Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který se stal v roce 2013 ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je akademický mentoring – se zaměřením na podporu zejména doktorandů a mladých křesťanských akademiků. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky. Téměř 10 let pracoval jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. Publikuje odborné i popularizační texty v oboru teologie, biblistiky a etiky.

Tomáš Tyc

Tomáš Tyc (*1973) je profesorem teoretické fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě výuky a vědeckého výzkumu v oblasti optiky se zabývá také popularizací vědy, například na představeních Dobrodružná fyzika, se kterými vystupuje doma i v zahraničí, nebo natáčením pořadů s Českou televizí (seriál Já budu Einsteinem) a Českým rozhlasem (Meteor apod.). Je aktivním členem Společenství křesťanů K12 v Brně-Medlánkách (BJB).

Máte dotaz? Tak nám nám napište na info@ea.cz

Registrovat se