Řečníci

Mark A. Yarhouse, Psy.D.

Mark A. Yarhouse, Psy.D.

Profesor psychologie na Regent University ve Virginii
Mark Yarhouse je profesorem psychologie na Regent University ve Virginii, kde působí také jako jeden z vedoucích doktorského studijního program v oboru Klinické psychologie. Kromě doktorátu z klinické psychologie má rovněž magisterské tituly z teologie, filosofie a umění z Calvin College. Po získání doktorátu založil Institut pro studium sexuální identity. Napsal několik významných učebnic z oblasti rodinné terapie, psychopatologie, sexuální terapie a je autorem několika knih zaměřených na tématiku sexuální identity a více něž 80-ti odborných článků v indexovaných časopisech. Mezi jeho knižní tituly patří:
  • Homosexualita a křesťan: Průvodce pro rodiče, kazatele, přátele
  • Ex-gays? – longitudiální studie změn sexuální orientace s podporou náboženských programů
  • Jak rozumět sexuální identitě – kniha pro pracovníky s mládeží
  • Jak rozumět genderové dysforii – orientace v transgenderových otázkách v prostředí měnící se kultury
  • Moderní psychopatologie

Dr. Yarhouse je v současnosti také předsedou pracovní skupiny Americké psychologické asociace zaměřené na LGBT otázky pro 36 sekci (Psychologie náboženství a spirituality). Předchozích 18 let se zabýval výzkumem vývoje sexuální identity a zkušenostmi věřících lidí, kteří řeší svou sexuální identitu a snaží se o soulad nebo syntézu své identity. Vedl také původní výzkum o zkušenostech transgenderových věřících lidí, manželství se smíšenou sexuální orientací, křesťanských rodičů, jejichž děti prošly gay nebo transgenderovým comingoutem atd.

Profesor Yarhouse je po mnoho let vůdčí postavou podporující dialog mezi lidmi a odborníky, kteří se neshodují ve svých názorech na sexuální identitu. Předsedal průlomovému symposiu Americké psychologické asociace, kde gay a křesťanští psychologové diskutovali základní východiska pro možnosti léčby lidí, kteří si přejí terapii v oblasti konfliktu své sexuální a náboženské identity.

V rámci APA (American psychological association) vedl také dialog v oblastech různého pojetí instituce manželství (u různých náboženských skupin, ale také v různých skupinách uvnitř gay komunity), služeb poskytovaných adolescentům řešícím svou sexuální identitu a rámce pro služby tzv. “terapie sexuální identity”. Dr. Yarhouse je držitelem ocenění Gary R. Collinse za excelenci v oblasti křesťanského poradenství (American Association of Christian Counsellors) a je také členem redakčních rad Journal of Psychology a Theology and Christian Counseling Today. Je také autorem bílé knihy o sexuální identitě pro iniciativu Christ on Campus, jejímž editorem je Don A. Carson a zadavatelem The Gospel Coalition.

Dana Hamplová

Dana Hamplová

Vědecká pracovnice Ústavu sociologie Akademie věd ČR
V roce 2013 Dana habilitovala v oboru sociologie. Ve své profesní kariéře absolvovala několik stáží na zahraničním univerzitách, má bohaté zkušenosti s výzkumem, administrativou a vedením vědeckých týmů. Její výzkum se zaměřuje na sociální stratifikaci, rodinné chování, zdraví a hodnoty a náboženství. V letech 2009-2013 byla členkou Vědeckého poradního výboru ESS (European Social Survey). V současné době je zástupcem České republiky v programu Mezinárodních sociálních věd a je externím členem Centra pro dynamiku obyvatelstva na McGillově univerzitě (Kanada). V současné době je členkou představenstva společnosti CESSDA, as. Od roku 2011 je členkou odborného panelu pro sociologii, demografii, sociální geografii a mediální studia v České vědecké nadaci, v letech 2013-2014 působila jako předsedkyně tohoto orgánu. V roce 2008 získala prestižní cenu Otto Wichterle za mladé vědce, kterou uděluje Akademie věd České republiky. Je vynikající autorkou a její práce jsou publikovány v prestižních odborných časopisech, jako je Demografie, Journal of Family Issues, Journal of Ethnic and Migration Studies nebo Journal of Comparative Family Studies. Je například autorkou publikací a studií: Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti - Mezinárodní srovnání na základě empirického výzkumu ISSP; Česká religiozita na počátku 3. tisíciletí; Výsledky Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 2008 – Náboženství a  Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí a mnoha dalších, viz odkaz zde.    
Michael Buban

Michael Buban

Učitel na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a instruktor bible na Global University
Své bakalářské vzdělání získal Michael z části na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně a z části díky dálkovému studiu na Global University. Poté ve studiu pokračoval na Continental Theological Seminary, kde získal titul Master of Theology. Zároveň je autorem blogu Sęlâ Diet (http://selah.diet/), kde sdílí úvahy nad biblí a vírou a různé postřehy ze života. S ženou Anou má syny Daria a Saula.
Chris Haynes

Chris Haynes

Kazatel a starší sboru Prague Christian Fellowship
Chris se v roce 2014 přestěhoval do Prahy a začal zde spolupracovat s Křesťanským společenstvím, kde působí jako druhý kazatel a starší. Kromě toho vyučuje novozákonní Řečtinu a Angličtinu na Tyndale Theological Seminary u Amsterdamu. Chris také pomáhá v organizaci English campů v rámci Biblické jednoty. Do České republiky byl vyslán sborem First Presbyterian Church z Norfolku ve Virginii, USA.
David Floryk

David Floryk

Politik, publicista, podnikatel
David Floryk patří k vedoucím sboru Křesťanského společenství v Ostravě, kde žije a pracuje jako projektový manager v klinickém výzkumu. Věnuje se kázání a vyučování, sní o obnově církve, která bude „sloupem a oporou pravdy“. David dlouhodobě usiluje o renesanci autentického konzervativního smýšlení, obhajobu křesťanských základů svobodné společnosti. Publikuje v křesťanském i sekulárním tisku, často na témata spojená s rodinnou politikou. Je členem redakční rady měsíčníku Konzervativní listy a členem představenstva Aliance pro rodinu. Je autorem knih Zasuté kameny a Milujte se a množte se. S manželkou Vlaďkou mají šest dětí, z toho tři již dospělé. Manželé Florykovi byli od počátku zapojeni do hnutí za legalizaci domácího vzdělávání v naší zemi a otázkám křesťanské výchovy a autonomie rodiny se průběžně věnují.
Marek Prosner

Marek Prosner

Senior církve Křesťanská společenství
Marek se vyučil elektromechanikem, potom nastoupil na dvouletou vojenskou službu. V té době v sobě měl touhu pomoci nacházet lidem řešení v jejich krizových situacích.  Při práci dálkově vystudoval střední školu. V roce 1988 vydal svůj život Ježíši Kristu, ihned potom byl pokřtěn v Duchu Svatém. V roce 1991 absolvoval stáž v USA v Oklahomě. V devadesátých letech se podílel na organizaci stanových evangelizací, spolupracoval s misijní společností Harvest International a překládal semináře na biblické škole v Schlossau v Německu. V roce 199 se stal pastorem sboru KS v Klatovech, do rady KS vstoupil v roce 2003 a od roku 2008 je nadsborovým pastýřem KS a od roku 2017 seniorem KS. Marek je ženatý a má tři syny.
Martin Penc

Martin Penc

Vedoucí odboru mládeže v Apoštolské církvi
Martin byl dlouholetým vedoucím mládeže ve sboru AC Varnsdorf, jeho oblíbeným tématem bylo a je užitečnost církve v dnešní společnosti. Deset let působí jako vedoucí Odboru mládeže AC, momentálně bydlí v Kolíně. Miluje zvláštní chutě, neobvyklé zážitky a poznávání nových míst na světě. Rád v lidech uvolňuje to, pro co byli stvořeni, a nemá rád, když se snažíme lidi škatulkovat, aby vyhovovali něčím představám. Se svoji ženou Idou má dva syny Davida, Honzu a dceru Hanku.
Dita Frantíková

Dita Frantíková

Vedoucí práce s mládeží KS Praha
Dita pracuje v Křesťanském společenství jako vedoucí týmu pracovníků s mládeží, sama mládež i dorost vede. Studovala NLCC Bible School v Londýně, před tím pracovala jako překladatelka v Armádě spásy. Bakalářská studia získala na Universitě Karlově v oboru Národní ekonomika, magisterský titul tamtéž v oboru humanitních studií se specializací na neziskový sektor. Další magisterský titul získala opět na UK v oboru komparativní lingvistika, v tomto oboru pokračuje na doktorském studiu. V roce 2016 byla publikována její kniha: Chetitská čítanka.
Denis Doksanský

Denis Doksanský

Ředitel centra Sion, provozovatel nestátních škol, člen krajského výboru hnutí Starostové a nezávislí
Denis má 3 děti (ročníky 1996, 2000 a 2008) a ředitelem Centra Sion, které mj. provozuje několik úspěšných nestátních škol. Dále je Denis prezidentem festivalu Dny pro Izrael a do roku 2015 byl pastorem. Žije v Hradci Králové a je členem krajského výboru hnutí Starostové a nezávislí.
Dana Staňková

Dana Staňková

Poradkyně v oblasti manželství, rodiny pastorace a vyučující na Evangelickém teologickém semináři
Dana je původní profesí pedagog, vystudovala jsem MFF UK. Následně vystudovala pastoraci Evangelikálním teologickém semináři (ETS), kde učí pastorační předměty. V roce 2005 Dana absolvovala výcvik v systematické manželské a rodinné terapii a od té doby se věnuje manželskému a rodinnému poradenství. Roku 2016 jsem absolvovola supervizní výcvik Českého institutu supervize a nabízí supervize individuální, týmové i skupinové v prostředí církví, církevních organizací, sociální práce i školství. Dana je také certifikovanou biblickou poradkyní (Association of Certified Biblical Councelors).
Dana Jirmanová

Dana Jirmanová

mediátorka, poradkyně, lektorka
Původním povoláním právnička, vystudovala PF Univerzity Komenského v Bratislavě. Na cestu urovnávání sporů mezi lidmi, na cestu poradenství a lektorování v oblasti porozumění v komunikaci, pomoci v krizových vztazích, se vydala v roce 2010 absolvováním kurzů Asociace mediátorů ČR a dalším studiem. V roce 2013 úspěšně složila na Ministerstvu spravedlnosti ČR mediátorskou zkoušku a byla zapsána do seznamu mediátorů. V současné době se věnuje mediátorské praxi a poradenství, sídlí v Náchodě. S Kristem spojila svůj život v roce 1990 a od té doby je součástí velké Boží rodiny. Je členkou sboru CB v Náchodě.
David Javornický

David Javornický

Kouč ve společnosti For Bussiness Exellence

Theologické vzdělání získal na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě v letech 1979-84. Poté sloužil jako ordinovaný kazatel Církve bratrské. Doktorát ve starozákonní teologii obhájil v roce 2003 při UK Evangelická teologická fakulta: Etické typy v etice knihy Přísloví. Na ETS pracoval od roku 1994 jako učitel a vedoucí katedry Starého zákona. Svým učitelským i organizačním obdarováním významně přispěl k rozvoji semináře.  V letech 1996-98 byl ředitelem školy. Od roku 2007 působí jako lektor a konzultant a v rámci firmy For bussiness excellence vyučuje manažerské dovednosti, leadership, kreativitu v businessu, business etiku, management změny, manažerské rozhodování, řečení konfliktů, self-management atd. Spolupracoval na školících projektech pro vyšší a střední management, specialisty, interní trenéry, kouče a mentory. V oblasti tréninku působil ve firmách jako např.: Behr, Billa, Continental, Česká spořitelna, ČSOB, Iveco, Penny Market, Billa, Komerční banka, Ministerstvo vnitra ČR, OBI, Poštovní spořitelna, Siemens, Slovak Telekom, Slovenské cukrovary, T-Mobile, TOP 09, Triglav, Uniqa, Witte Automotive, Zentiva.

Petr Geldner

Petr Geldner

Kazatel Církve bratrské v Náchodě

Petr Geldner (1970) vystudoval VŠ dopravy a spojů v Žilině. Pracoval u Českých drah a v ústředí pojišťovny. Nyní je kazatelem Církve bratrské v Náchodě. Vyučuje na ETS na katedře praktické teologie a dlouhodobě se zabývá otázkami řízení sborové práce. Je ženatý a má 3 dcery.

Tomáš W Pavlíček

Tomáš W Pavlíček

Vyučující na Evangelikálním teologickém semináři, vědecký pracovník Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Vyučuje církevní dějiny na ETS a je vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. V poslední době publikoval knihu Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914) a podílel se na knize Kněžské identity v českých zemích (1820-1938).
David Symons

David Symons

Misijní pastor v Církvi bez hranic
David Symon V roce 2008 vystudoval obor slavistická studia ve specializacích (Kroatistika-Serbistika na FF UK). Mezi lety 2008 a 2016 pracoval s International Fellowship of Evanglical Students v Bosně a Hercegovině. Věří v potenciál české církve pro zahraniční misii. V současné době působí jako misijní pastor Apoštolské církve CBH Praha a dálkově studuje v PhD programu na Oxford Centre for Mission Studies.
Jindra Papežová

Jindra Papežová

Vedoucí kurzů Doprovázení
Jindřiška Papežová spolu s manželem dlouhodobě pastoračně slouží ve sboru Apoštolské církve v Kutné Hoře. Mimoto pravidelně pracovala v domově důchodců v Kutné Hoře. Stále víc si uvědomovala význam práce se seniory, nemocnými či postiženými, a proto absolvovala v roce 2011 kurzy Doprovázení. Od roku 2012 začala tyto kurzy vést. Zatím poslední cyklus skončil v září 2017.
Zbyněk Passer

Zbyněk Passer

Komunální politik a podnikatel

Zbyněk je český komunální politik a podnikatel židovského původu, od ledna 2014 výkonný místopředseda politického hnutí Pro Prahu. Byl dlouholetým zastupitelem městské části Praha-Koloděje, v letech 2012–2015 zde byl starostou a v letech 2005–2012 místostarostou.

David Patty

David Patty

Prezident a zakladatel Josiah Venture
Dave Patty se narodil na Filipínách, kde jeho rodiče vedli Křesťanské centrum pro námořníky na americké vojenské základně. Po studiu teologie na Multnomah Bible College v Portlandu, ve státě Oregon, se Dave přestěhoval do Německa a začal sloužit americkým teenagerům, jejichž rodiče sloužili na Vojenské základně. V roce 1993 se spolu s celou svou rodinou přestěhovali do České republiky, Dave zde nejdříve začal budovat službu mládeži v místním sboru CB v Havířově, později společně s týmem založil KAM, jehož záměrem je připravit vedoucí mládeží a naplňovat potřeby mladé generace. Vizí, která motivuje Dava i jeho rodinu, je sen o Božím hnutí mezi mladými lidmi v   České republice, kteří by našli svůj domov v místním sboru a měli vliv na proměnu celé společnosti. Dave žije se svou manželkou Connie i jejich třemi dětmi, Tylerem, Calebem  a Claire ve Frýdlantu nad Ostravicí v České republice. Dave působí jako prezident Josiah Venture, organizace, jež slouží mladým lidem v 10 zemích Střední a Východní Evropy. Dave je ordinovaným pastorem a rád vyučuje Boží slovo. Se zálibou seká dřevo, lyžuje a vyhledává dobrodružství se svými dětmi.
Marek Macák

Marek Macák

Učitel, lektor, psychoterapeut
Marek je členem baptistického sboru v Praze na Vinohradech. Pochází ze Slovenska a nyní působí v Praze, kde vystudoval psychologii a kde v současnosti pracuje na Centru pro léčbu bolesti VFN. Jako učitel a lektor působí na Evangelikálním teologickém semináři a v Institutu klinické psychologie. V roce 2011 založil s kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie.

 

Lubomír Ondráček

Lubomír Ondráček

Pastor Křesťanského společenství (Network Vedení a řízení sboru)
Vyrůstal v tradiční křesťanské rodině. Osobně uvěřil ve svých sedmnácti letech. Vystudoval ČVUT a několik let pracoval jako stavbyvedoucí. Od roku 1986 je starším sboru, v letech 1991 - 2011 pracoval jako tajemník Křesťanské misijní společnosti. Od roku 2004 je hlavním pastorem Křesťanského společenství Praha, které je jedním z největších sborů v ČR. S manželkou Věrou má tři dospívající resp. dospělé děti.
Andrew Funka

Andrew Funka

Misionář (Missions Agency Network + seminář "Do Christians and Muslims worship the same God? Is Allah the God of the Bible?")
Andrew se narodil v USA, vyrostl v křesťanské rodině a sloužil v mládeži ve Spojených metodistických církvích. On a jeho manželka Amy začali v roce 2004 pracovat v mezi-kulturní službě a připojili se k Alongside Ministries International. Vedle služby v Church of Scotland také v letech 2005-2010 sloužili v projektu New Charge Development ve městě Aberdeen, Skotsko. Poté se vrátili do USA, kde Andrew získal magisterský titul v oboru světové misie a evangelizace na Gordon-Conwell Thelogical Seminary. V roce 2013 se přestěhovali do Prahy, kde Amy slouží v Christian International School of Prague a Andrew, předtím než v roce 2015 začal pracovat přímo s českými církvemi a křesťanskými organizacemi, sloužil jako součást pastorační týmu Prague Christian Fellowship, mezinárodní sboru KS. Andrew je nadšený do šíření evangelia prostřednictvím rozvoje nových a zavedených sborů prostřednictvím spolupráce a Duchem svatým inspirovanými inovacemi. Andrew má rád historii, hudbu (hraje na kytaru) a objevování nových míst.
Jan Valeš

Jan Valeš

Ředitel ETS (Network Evangelikální teologie)
Absolvent ETS z roku 1995. Další vzdělání získal na UK Evangelická teologická fakulta, 1998. Pracoval jako sociální asistent, pedagog volného času, od roku 2002 jako kazatel Církve bratrské (ordinován v roce 2004). Na ETS začal vyučovat v roce 1995. Od roku 2007 pracuje jako ředitel semináře.
Peter Cimala

Peter Cimala

Ředitel Komenského institutu (Akademický network)
Ordinovaný kazatel Církve bratrské, který v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Centru biblických studií University Karlovy v Praze a Akademie věd. V roce 2013 se stal ředitelem Komenského institutu v Praze, jehož hlavním programem je podpora mladých protestantských studentů zejména v doktorských programech. Od roku 2003 vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze – především kurzy z oboru Nového zákona a biblické hermeneutiky.
Jiří Unger

Jiří Unger

Tajemník České evangelikální aliance (Network Vedoucí křesťanských organizací)
Vystudoval religionistiku na Filosofické fakultě UK a během studií se věnoval službě mezi vysokoškolskými studenty. V současnosti pracuje jako tajemník České evangelikální aliance. Věnuje se mimo jiné apologetice jako spolupracovník organizace RZIM v Oxfordu a rozvoji vedoucích v rámci European Leadership Fóra. S ženou Míšou mají čtyři syny a jsou členy Církve bratrské na Praze 13.
Pavel Plchot

Pavel Plchot

Kazatel Církve bratrské (Homiletický network + seminář "Kázání postmoderním skeptikům" + kulatý stůl "O učednictví v místním sboru)
Je kazatelem Církve bratrské v Praze 6 - Dejvice a bývalým předsedou Rady ETS. Má za sebou zkušenost kazatele na několika sborech a je aktivním sportovcem. S manželkou Petrou mají 3 děti.
David Novák

David Novák

Předseda Rady Církve bratrské, kazatel sboru CB Praha 13
Řadu let pracoval jako celocírkevní pracovník s mládeží v Církvi bratrské. Založil organizaci Atleti v Akci, podílel se na zakládání nových sborů CB Praha 6 a poté Praha 13. Je autorem několika knih a řady článků v různých periodikách. Je předsedou České evangelikální aliance a úspěšným blogerem. S ženou Danielou má dva syny.
Jan Hábl

Jan Hábl

Přednášející na UJEP, bývalý kazatel Církve bratrské (Akademický network)
Manžel, otec, pedagog, komeniolog a bývalý kazatel v Církvi bratrské (Ústí nad Labem). Po studiích filozofie výchovy při University of Wales působil na Univerzitě v Hradci Králové. V současné době přednáší v oborech na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a dějin výchovy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Publikoval řadu odborných článků i několik monografií: Ultimate human goals in Comenius and Modern Pedagogy (2011), Lekce z lidskosti v životě a díle Jana Amose Komenského (Návrat domů, 2011), Učit (se) příběhem (Host, 2014). "Mezi učené s tebou": Komenského odkaz vzdělancům národa.
Pavel Hošek

Pavel Hošek

Vedoucí katedry religionistiky na ETF UK (Akademický network)
Je vedoucím katedry religionistiky na ETF UK a kazatelem Církve bratrské. Zabývá se vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (Návrat domů, 2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (Mlýn, 2012).
Pavel Raus

Pavel Raus

Vedoucí katedry pastorace a psychologie na ETS
Pavel Raus za minulého režimu vystudoval ČVUT v Praze a po revoluci vystudoval klinickou psychologii a teologii na Wheaton College ve Wheatonu v Illinois v USA. Doktorát obdržel na Olivet University v San Francisku. Pavel vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, kde také vede katedru pastorace a psychologie. Zabývá se oblastí vztahů, manželství a rodiny, sexuality, pastorace a syndromem vyhoření. Se svojí manželkou Júlií mají dvě dospělé dcery a žijí ve Vysokém Mýtě.
Andrea Jarošová

Andrea Jarošová

Poradkyně, lektorka (Network Poradenství a pastorace)
Vystudovala psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Tři roky pracovala v rodinném centru v Praze jako poradce a lektor mateřského centra. V roce 2010 založila spolu s dalšími kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Je absolventkou výcviku v integrované psychoterapii Knobloch, který je připraven podle Evropských standardů a akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLSJEP. Při sboru Církev bratrské na Praze 13 založila poradenské centrum.
Filip Zavřel

Filip Zavřel

Vedoucí chval v CB Praha 13 (Network Projekt worship)
Filip Zavřel je vedoucím chval v Církvi bratrské na Praze 13. Dříve působil v KS Mozaika v Hradci Králové, kde také vedl kapelu Jedním srdcem. Kapela Jedním srdcem za své působení vystupovala u nás i na Slovensku a vydala desku s názvem Chci zářit. Titulní singl jehož je Filip spoluautorem se stal hymnou festivalu UNITED v roce 2014. Filip je žádaným hostem v mnoha českých křesťanských hudebních projektech. V současné době vede kapelu Lévi worship, která se snaží o přinesení současného worshipu do České republiky.
 
Mojmír Kallus

Mojmír Kallus

Ředitel ICEJ a IWW (Network Politika a společnost)
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a pracoval jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů. V letech 1990-1998 byl zaměstnán v Křesťanském společenství Praha, od roku 1998 pracuje jako překladatel a tlumočník na volné noze. Založil a dosud vede českou pobočku Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ), sbor Vinice v Praze a Institut Williama Wilberforce.
Milan Buban

Milan Buban

V Krista uvěřil v roce 1982 na základě svědectví letničních křesťanů v Praze. V roce 1986 byl promován na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. v oboru Ruský jazyk - Hudební výchova). Po návratu ze základní vojenské služby pracoval na dráze až do roku 1991. V pražském sboru Apoštolské církve postupně působil ve chválicí skupině, dále jako vedoucí mládeže a také jako zástupce pastora Petra Kocura. V roce 1993 si jej Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně, kde působí dodnes. V letech 1996 až 2005 s studoval na Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A. v oboru biblické a systematické teologie). Spolu s manželkou Yvonou se na biblické škole věnují duchovnímu formování učedníků Ježíše Krista prostřednictvím integrace modliteb, bohoslužeb, misií a teoretické přípravy.
Dan Drápal

Dan Drápal

Český evangelikální teolog, politik, autor a publicista
V letech 1967-1972 vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. Pro politickou angažovanost v roce 1968 mu byl upírán tzv. "státní souhlas k výkonu duchovenského povolání". 1977 se přesto stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 - Holešovicích. O rok později prožil osobní setkání s Bohem a obrácení. V polovině osmdesátých let se stal sbor v Holešovicích největším pražským společenstvím, co se týká návštěvnosti. Po sametové revoluci se podílel na založení Křesťanských společenství, stal se jejím prvním seniorem. Daniel se věnuje překladu Bible a publicistice (byl jedním ze zakladatelů Konzervativním listů), napsal několik knih – například Hledání a jistota; Manželství a mnoho otázek kolem něj; Budování sboru; Bible, okultismus a politika; Emancipace žen v církvi?; Vztahy, sex, rodina; Spor o Joba, předkládal například knihu Žalmů pro Český studijní překlad. Daniel se také angažuje v politice za stranu KDU-ČSL.
Libor Michálek

Libor Michálek

Ekonom, politik

Libor je český ekonom, politik, úředník a whistleblower známý kritikou a odhalováním korupčních praktik. Od října 2012 zasedá v horní komoře Parlamentu jako senátor za obvod č. 26 – Praha 2 na volební období 2012–2018.

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se