Evangelikální teologie

Zaměření networku v roce 2019: Konstanty duchovního probuzení a jejich teologická reflexe.

Vize networku

  1. Objevovat a vnímavě i kriticky přijímat orientující díla a autory minulosti a současnosti.
  2. Teologicky reflektovat a interpretovat historické momenty české církevní historie.
  3. Praktikovat zodpovědné teologické myšlení.
  4. Vést rozhovor nad výsledky vlastní teologické práce.

Cílová skupina networku

Network Evangelikální teologie je určen teologicky pracujícím a přemýšlejícím lidem na sborech (kazatelům, starším, vedoucím skupinek, atd.), těm, kdo vyučují nebo přednášejí teologická témata (učitelé, publicisté, lektoři) a studentům teologie.

Vedoucí networku

Miloš Poborský, Milan Buban

Téma I. bloku Evangelické probuzení v Suchdole nad Odrou 1722–1725 a teologie konverze v počátcích obnovené JB, Ing. arch. Tomáš Dittrich

Krátké probuzení, které vyústilo ve vznik společenství Jednoty bratrské v Ochranově a největšího protestantského misijního hnutí své doby, zasáhlo dvě sousední vsi, Suchdol a Kunín. Navázalo na předbělohorskou Jednotu bratrskou, ale svou intenzitou nenacházelo v českých náboženských dějinách po husitských válkách nic srovnatelného. Přineslo radikální proměnu života jednotlivců i komunity. Díky zprávě účastníka máme vzácnou možnost studovat konkrétní rysy tohoto probuzení.

Téma II. bloku – Počátky baptismu v Čechách (do roku 1914), Mgr. Miroslav Franc

Česká společnost prožívala ve druhé polovině 19. století zásadní změny, spojené s přechodem k moderní průmyslové společnosti. Liberální politické a právní klima umožnilo vznik a rozvoj tak zvaných svobodných církví, nezávislých na státu a důsledněji prosazujících biblické učení. Řadí se mezi ně i baptisté, jejichž počátky v Čechách jsou spojené s obrodnými tendencemi v existujících protestanstkých církvích a s působením misijních organizací nebo jedinců ze zahraničí. 

Téma III. bloku – Alois Adlof – teologie duchovního probuzení, ThDr. Pavel Černý, Th.D., CB

Definice duchovního probuzení není snadná. Existují různé představy o duchovním probuzení, ale málokdy nalezneme pokus o vyjádření tohoto stavu křesťanské církve na základě Písma a dlouholeté zkušenosti církve. Alois Adlof, kazatel, evangelista, pastýř, učitel a básník byl teologem, který se probuzení věnoval, ale zároveň byl jeho nositelem a šiřitelem. Nahlédněme do dílny a služby probuzeneckého kazatele v českém kontextu. Adlofova teologie je biblicky zakotvená a nepostrádá silný důraz na Boží moc. Adlofovu teologii s důrazem na Krista a moc Ducha svatého vystihují slova jedné jeho písně: „Z Ducha znovuzrozeni, s Tebou v Kristu spojeni, spásy máme jistotu.

Téma IV. blokuSCEAV a teologická reflexe probuzení na Slezsku, Stanislav Piętak, PhD.

V putování dějinami slezského protestantismu se zastavíme u milníků: teologie předbělohorských kazatelů, hnutí modlících se dětí, pietisté v Těšíně v letech 1709-1730 a jejich vliv na Moravské bratry, probuzení na rozhraní 19. a 20.století a po 2.světové válce. V čem je odkaz těchto milníků probuzení na Těšínsku stále živý a podnětný?

Vedoucí networku

Soukromý: Milan Buban

V Krista uvěřil v roce 1982 na základě svědectví letničních křesťanů v Praze. V roce 1986 byl promován na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. v oboru Ruský jazyk - Hudební výchova). Po návratu ze základní vojenské služby pracoval na dráze až do roku 1991. V pražském sboru Apoštolské církve postupně působil ve chválicí skupině, dále jako vedoucí mládeže a také jako zástupce pastora Petra Kocura. V roce 1993 si jej Bůh povolal na biblickou školu v Kolíně, kde působí dodnes. V letech 1996 až 2005 s studoval na Continental Theological Seminary v Bruselu (M.A. v oboru biblické a systematické teologie). Spolu s manželkou Yvonou se na biblické škole věnují duchovnímu formování učedníků Ježíše Krista prostřednictvím integrace modliteb, bohoslužeb, misií a teoretické přípravy.

Soukromý: Miloš Poborský

Na ETS studoval v letech 1999 až 2005. Poté 10 let zastupoval církev Křesťanská společenství v Radě ETS až do roku 2015. Vzděláním inženýr elektrotechniky (ČVUT, 1991), od roku 1998 pastorem sboru KS Praha, region Jih, od roku 2001 pak vedoucí České kanceláře kurzů Alfa. Od roku 2017 pracuje jako ředitel ETS.

Řečníci

Máte dotaz? Tak nám zavolejte na 777 807 998
nebo nám napište na info@ea.cz

Registrovat se